Waarom doen we dit?

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor Olst, Boskamp en Den Nul. Tenslotte wil je zeker weten dat je kind het beste onderwijs krijgt, in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Voorzien van de beste faciliteiten. Maar als buurtbewoner wil je ook kunnen rekenen op een prettige leefomgeving, waarin ruimte is voor iedereen.

De leerlingenaantallen lopen terug. Ook in Olst en omstreken lopen we hier momenteel tegenaan. Daarbij zijn onze scholen gehuisvest in sterk verouderde gebouwen. De gebouwen voldoen niet meer aan onze eisen. Achterstallig onderhoud zorgt ervoor dat de lesomgeving niet altijd optimaal is…

Dit moet anders. Dat is een feit. Stel dat we alles opnieuw konden inrichten? Hoe zou dat er dan uit moeten zien?

Wij willen één centrale plek in Olst creëren waar dagopvang, primair onderwijs, maar ook sport, voor- en naschoolse activiteiten altijd dichtbij zijn. Waardoor uiteenlopende aanbieders, van elkaars kennis, kunde en faciliteiten kunnen profiteren. Zodat sport altijd binnen handbereik is. Zodat de stap van peuterwerk naar de basisschool zo klein mogelijk wordt. Eén plek waar alles aanwezig is voor het kind… Maar tevens een plek is, die van meerwaarde is voor het hele dorp.

In samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisatie en sportclubs geven wij deze plek graag vorm. 

Hoe kwam het tot stand?

Er is met diverse werkgroepen onderzocht hoe we – ook voor de toekomst – kunnen zorgen voor goede en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang. Daarbij werken de schoolbesturen van de Mare en mijnplein nauw samen met gemeente Olst-Wijhe en kinderopvangorganisatie KOOS. Met elkaar is toegewerkt naar het beste scenario.

Bekijk het raadsvoorstel, het rapport en alle bijbehorende stukken over ‘Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland’.

Locatie

De locatiekeuze voor Olst is de locatie bij het Averbergen. En als de fietstunnel is aangelegd ligt er een veilige verkeersroute richting school en de Boskamp. Ook is de locatie ‘over de Wetering’ tot diep uitgewerkt. In de notitie locatiestudie scholencluster Olst-Wijhe zijn alle voor- en tegenargumenten naast elkaar gelegd en heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel.

Doordat de scholen fuseren en rond 2024 overgaan naar het kindcentrum komen de schoollocaties vrij. Dat betekent dat deze worden teruggeven aan de gemeente. Weten wat er met deze locaties gaat gebeuren? Kijk op de website Vrijkomende schoollocaties  van de gemeente.

Stand van zaken

Fusies

De benodigde fusies van de basisscholen van de Mare en mijnplein zijn gefuseerd. Er komen – per schooljaar 2024-2025 – 2 basisscholen bij de locatie Averbergen in Olst: De Opwaardz van de Mare en de fusieschool Olst van mijnplein.  

Praktische zaken geregeld
De afgelopen periode hebben we diverse stappen gezet, zoals het aankopen van grond, afspraken maken over een  over een onderzoek naar woningbouw op de vrijkomende schoollocaties en gymzaal, een intentieovereenkomst tekenen voor het ‘huren als eigenaar’ en we zetten de laatste stappen om de aanvulling op de Structuurvisie vast te stellen.

Plannen maken

Wat gaan we nu doen? We gaan de volgende documenten opstellen:

  • uitgangspunten stedenbouwkundigplan
  • programma van eisen voor het gebouw
  • ontwikkelplan
  • het gebouw ontwerpen

Participatie

Dit doen we waar het kan zoveel mogelijk met iedereen die erbij betrokken wil zijn, zoals om- en aanwonenden, ouders van schoolgaande kinderen, etc.